Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Problémy pri kŕmení nedonosených detí
Problémy s jedením má vo veku do 3 rokov asi 25 % detí s primeraným vývinom. U predčasne narodených je výskyt až 40 %, deti s neurologickým poškodením majú problémy s jedením až v 80 %. Nedostatočný príjem jedla má negatívny vplyv na výživu, vývoj dieťaťa a jeho psychiku. Pre rodičov je takáto situácia veľmi frustrujúca, u detí môže provokovať strach. Najmä deti narodené pred 28. týždňom tehotnosti, ktoré vyžadovali dlhodobú ventilačnú podporu a so špecifickými komorbiditami súvisiacimi s tráviacim traktom, majú problémy so schopnosťou orálneho príjmu potravy. Narušená koordinácia sania-hltania-dýchania negatívne ovplyvňuje ich vývin. Už v prvých dňoch pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti je potrebné aplikovať intervenčné stratégie, ktoré pomáhajú pri riešení týchto problémov – minimal handling, správne polohovanie s podporou orálnej motoriky (nenutritívne sanie, orálna stimulácia, podpora a pod.). Pri riešení problémov s jedením je potrebný včasný multidisciplinárny prístup s podporou logopédov. Pri kŕmení a jedení najmenších detí je potrebné dodržiavať univerzálne pravidlá.
Kľúčové slová: problémy s kŕmením, prematurita, komorbidita, preventívne intervencie

Feeding problems in prematurely born children
Feeding problems are estimated to occur in up to 25 % of otherwise healthy children below 3 years of age. In preterm infants feeding problems occur in 40 %, in patients with neurological impairments up to 80 %. Problems with feeding may lead to significant negative nutritional, developmental and psychological sequelae. For parents who often make mistakes during feeding of their infants this situation is very frustrating and for the child it is a source of anxiety. Especially preterm infants of < 28 weeks gestational age with prolonged ventilatory support, and with specific aero-digestive co-morbidities, have problems with oral feeding. Disturbed coordination of sucking, swallowing and breathing has extremely negative impact on their normal development. Several interventions are recommended to solve this problem, starting in the first days at the NICU, such as proper positioning with minimal handling together with oral motor interventions (nonnutritive sucking, oral stimulation, oral support, etc.). A multidisciplinary approach with support of a speech therapist should be used to treat young children’s feeding problems as early as possible. Universal rules of feeding should be incorporated in the feeding styles of caregivers (responsive, controlling, indulgent, and neglectful) and the process of feeding.
Key words: feeding problems, prematurity, co-morbidity, preventive interventions
MUDr. Irena Dobišová
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Bronchopulmonálna dysplázia – čo je nové po 50 rokoch
MUDr. Barbora Nedomová, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marián Hargaš, MPH
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Základné princípy anestézie u novorodencov
MUDr. Tomáš Jimramovský
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Vitaminy a stopové prvky u novorozenců
MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA
JIS kardiologického oddelenia DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava, Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Olejník PhD.
Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
Diagnostika a liečba akútnej myokarditídy u detí
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 2. časť: Liečba
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Jiří Ettler
Lékařská fakulta UK Praha
Fotoprotekce dětí
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Ikterus novorodencov a dojčiat. Algoritmus diagnostických postupov u dieťaťa so žltačkou v novorodeneckom a dojčenskom veku
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Purkyně a prvopočiatky kardiológie na Slovensku
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava
Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni s medzinárodnou účasťou, 25. – 26. apríl 2019, Bratislava
NEKROLÓG
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Odišiel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Pedagogická fakulta KU, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Ružomberok
Samovraždy detí a mládeže v Slovenskej republike − ich motívy a možnosti prevencie
created by © zooom.sk s.r.o.