Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Problémy pri kŕmení nedonosených detí
MUDr. Irena Dobišová
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Bronchopulmonálna dysplázia – čo je nové po 50 rokoch
Počet prežívajúcich predčasne narodených detí sa v priebehu posledných rokov dramaticky zvyšuje. Bronchopulmonálna dysplázia (bronchopulmonary dysplasia – BPD) je najčastejšie chronické pľúcne ochorenie (chronic lung disease – CLD) včasného detského veku. Diagnóza BPD sa doteraz zakladala na perzistujúcej potrebe oxygenoterapie minimálne 28 dní po narodení. Bronchopulmonálna dysplázia (BPD, CLD) predstavuje jeden z dominantných problémov v neonatálnej intenzívnej starostlivosti. Prioritou starostlivosti o extrémne nezrelého novorodenca a novorodenca s respiračnou insuficienciou je nájsť optimálny preventívno-liečebný postup, ktorý povedie k zníženiu incidencie a/alebo závažnosti BPD. Optimálna starostlivosť o deti s BPD vyžaduje multidisciplinárny prístup pneumológa, neonatológa, detského kardiológa, fyzioterapeuta a zdravotných sestier.
Kľúčové slová: BPD, predčasne narodené dieťa, diagnóza BPD, optimálny preventívno-liečebný postup

Bronchopulmonary dysplasia – what is new after 50 years
The number of surviving premature infants over the course of the recent years has dramatically increased. Bronchopulmonary dysplasia (bronchopulmonary dysplasia – BPD) is the most common chronic lung disease (chronic lung disease – CLD) in early childhood. The diagnosis of BPD has been based on the need of oxygen during the 28 days after birth. Bronchopulmonary dysplasia (BPD, CLD) is currently one of the dominant problems of neonatal intensive care. The priority of care of extremely immature newborns and the newborns with respiratory insufficiency is to find the optimal preventive-therapeutic approach, which can reduce the incidence and/or severity of BPD. Optimal care of children with BPD requires a multidisciplinary approach of pulmonologist, neonatologist, pediatric cardiologist, physiotherapist and nurses.
Key words: BPD, premature infant, diagnosis of BPD, optimal preventive-therapeutic approach
MUDr. Barbora Nedomová, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marián Hargaš, MPH
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Základné princípy anestézie u novorodencov
MUDr. Tomáš Jimramovský
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Vitaminy a stopové prvky u novorozenců
MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA
JIS kardiologického oddelenia DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava, Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Olejník PhD.
Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
Diagnostika a liečba akútnej myokarditídy u detí
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 2. časť: Liečba
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Jiří Ettler
Lékařská fakulta UK Praha
Fotoprotekce dětí
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Ikterus novorodencov a dojčiat. Algoritmus diagnostických postupov u dieťaťa so žltačkou v novorodeneckom a dojčenskom veku
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Purkyně a prvopočiatky kardiológie na Slovensku
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava
Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni s medzinárodnou účasťou, 25. – 26. apríl 2019, Bratislava
NEKROLÓG
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Odišiel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Pedagogická fakulta KU, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Ružomberok
Samovraždy detí a mládeže v Slovenskej republike − ich motívy a možnosti prevencie
created by © zooom.sk s.r.o.