Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Problémy pri kŕmení nedonosených detí
MUDr. Irena Dobišová
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Bronchopulmonálna dysplázia – čo je nové po 50 rokoch
MUDr. Barbora Nedomová, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marián Hargaš, MPH
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Základné princípy anestézie u novorodencov
MUDr. Tomáš Jimramovský
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Vitaminy a stopové prvky u novorozenců
MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA
JIS kardiologického oddelenia DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava, Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Olejník PhD.
Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
Diagnostika a liečba akútnej myokarditídy u detí
Diagnostika akútnej myokarditídy je náročná pre jej variabilný priebeh, ako aj preto, že neexistuje žiadna vyšetrovacia metóda, ktorá by s istotou diagnózu akútnej myokarditídy (AM) potvrdila alebo vyvrátila. Najčastejšou príčinou myokarditídy v našich zemepisných šírkach je vírusová etiológia. V diagnostike sú najdôležitejšie typická anamnéza, EKG, ECHO, magnetická rezonancia srdca (cMRI) a z laboratórnych vyšetrení hodnoty troponínu T (TrT). Variabilná liečba AM závisí od variabilných klinických foriem a priebehu ochorenia. Agresívne liečime fulminantnú myokarditídu (FM), ktorá má výbornú prognózu. V našich podmienkach podávame imunoglobulíny pri FM a AM s ejekčnou frakciou (EF) < 40 % prvých 24 – 48 hodín. U detí so zvýšeným TrT, kardiomegáliou, EF ľavej komory (LV) < 40 % a dilatovanou LV je vhodné ich rýchle preloženie do detského kardiocentra (DKC) ešte pred vznikom kardiogénneho šoku. Môžu vyžadovať mechanickú podporu cirkulácie alebo transplantáciu srdca (HTX). Dôležité je dôsledné dlhodobé sledovanie týchto pacientov. Hoci v posledných rokoch sa dosiahli pozoruhodné pokroky v diagnostike, pochopení patofyziologických mechanizmov a v liečbe myokarditídy, štandardné liečebné stratégie sa vo väčšine prípadov obmedzujú na liečbu srdcového zlyhania.
Kľúčové slová: akútna myokarditída, vírusová etiológia, závažné srdcové zlyhanie, imunoglobulíny

Diagnosis and treatment of acute myocarditis in children
Both, the diagnosis and treatment of acute myocarditis (AM), are challenging due to its variable course and the inability of any method to confirm or refute the diagnosis of acute myocarditis with sufficient certainty. The most common cause of myocarditis in Central Europe is viral infection. A typical medical history, ECG, echocardiography, cardiac magnetic resonance imaging (cMRI) and troponin T (TrT) are most important in establishing the diagnosis. The variable treatments of AM reflect its variable clinical forms and course. Fulminant myocarditis (FM) is treated aggressively with excellent prognosis. In our centre, immunoglobulins are administered for FM and AM with an ejection fraction (EF) < 40 % for the first 24 – 48 hours. In children with increased TrT, cardiomegaly, left ventricle ejection fraction (LV EF) < 40 % and dilated LV, rapid transfer to a paediatric cardiocenter (DKC) is appropriate before the onset of cardiogenic shock. Mechanical circulatory support or heart transplantation (HTX) may be required. Consistent long-term follow-up of these patients is of paramount importance. Although remarkable advances in diagnosis, understanding of pathophysiological mechanisms and in the treatment of myocarditis have been achieved in recent years, standard treatment strategies are in most cases limited to the treatment of heart failure.
Key words: acute myocarditis, viral aetiology, serious heart failure, immunoglobulins
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 2. časť: Liečba
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Jiří Ettler
Lékařská fakulta UK Praha
Fotoprotekce dětí
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Ikterus novorodencov a dojčiat. Algoritmus diagnostických postupov u dieťaťa so žltačkou v novorodeneckom a dojčenskom veku
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Purkyně a prvopočiatky kardiológie na Slovensku
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava
Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni s medzinárodnou účasťou, 25. – 26. apríl 2019, Bratislava
NEKROLÓG
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Odišiel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Pedagogická fakulta KU, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Ružomberok
Samovraždy detí a mládeže v Slovenskej republike − ich motívy a možnosti prevencie
created by © zooom.sk s.r.o.