Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Problémy pri kŕmení nedonosených detí
MUDr. Irena Dobišová
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Bronchopulmonálna dysplázia – čo je nové po 50 rokoch
MUDr. Barbora Nedomová, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marián Hargaš, MPH
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Základné princípy anestézie u novorodencov
MUDr. Tomáš Jimramovský
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Vitaminy a stopové prvky u novorozenců
MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA
JIS kardiologického oddelenia DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava, Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Olejník PhD.
Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, a. s., Bratislava
Diagnostika a liečba akútnej myokarditídy u detí
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 2. časť: Liečba
Obstipácia (zápcha) je častým problémom detí a dospelých v súčasnom civilizovanom svete. Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, jednak u zdravých ľudí, alebo je sprievodným príznakom rôznych ochorení. Je to jeden z najfrekventovanejších problémov, ktoré rieši pediater a detský gastroenterológ. V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť symptomatickú obstipáciu, ktorá je sprevádzajúcim symptómom iného ochorenia, a funkčnú zápchu, pri ktorej nenachádzame organickú príčinu. Funkčná obstipácia je v detskom veku najčastejšia, súvisí so zmenou životného štýlu, výživy, nedostatočnou pohybovou aktivitou, predstavuje zdravotnú záťaž a negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Pre diagnózu a diferenciálnu diagnostiku je dôležitá dôkladná anamnéza, zhodnotenie klinického stavu, fyzikálneho nálezu a výsledkov základných laboratórnych vyšetrení. Pokiaľ nenachádzame príznaky a varovné signály symptomatickej obstipácie, môžeme začať so súborom terapeutických odporúčaní.
Kľúčové slová: funkčná zápcha, symptomatická obstipácia, enkopréza, detský vek, diagnostika, liečba

Constipation in children – part II: Treatment
Constipation is a common problem in children and adults in the civilized world. It may occur at any age, either as a symptom of various diseases or even in healthy subjects. It is one of the most common medical concerns paediatricians and paediatric gastroenterologists are faced with. It is necessary to differentiate between symptomatic constipation that accompanies other diseases from functional constipation without any organic cause. Functional constipation is most common in childhood and is related to lifestyle change, nutrition and lack of physical activity. It poses a significant health burden and affects the quality of life negatively. Careful medical history, clinical status assessment, physical findings and results of basic laboratory examinations are mandatory in the initial diagnostic assessment. In case no symptoms and warning signs of symptomatic constipation can be identified, a set of therapeutic recommendations can be issued.
Key words: functional constipation, symptomatic constipation, encopresis, childhood, diagnosis, treatment
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Jiří Ettler
Lékařská fakulta UK Praha
Fotoprotekce dětí
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Ikterus novorodencov a dojčiat. Algoritmus diagnostických postupov u dieťaťa so žltačkou v novorodeneckom a dojčenskom veku
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Purkyně a prvopočiatky kardiológie na Slovensku
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava
Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni s medzinárodnou účasťou, 25. – 26. apríl 2019, Bratislava
NEKROLÓG
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Odišiel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Pedagogická fakulta KU, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Ružomberok
Samovraždy detí a mládeže v Slovenskej republike − ich motívy a možnosti prevencie
created by © zooom.sk s.r.o.