Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Budúcnosť bez zubného kazu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Idiopatický nízky vzrast
Rast dieťaťa je komplexný dej podmienený súhrou viacerých vonkajších a vnútorných procesov. Kým v minulosti sa za hlavný regulačný mechanizmus lineárneho rastu považovala os rastový hormón – IGF-I – rastová chrupavka, vo svetle nových poznatkov sa centrom pozornosti stáva samotná rastová chrupavka. Poruchu rastu má dieťa, ktoré rastie pod 3. percentilom pre daný vek a pohlavie, alebo jeho rastová rýchlosť klesne pod 25. percentil pre daný vek a pohlavie. Idiopatický nízký vzrast (ISS) je diagnóza per exclusionem a zastrešuje rôznorodú skupinu porúch rastu vrátane normálnych variantov nízkeho rastu – familiárne zníženého rastu či konštitučne oneskoreného rastu a nástupu puberty. Paradoxne ISS tvorí až 80 % všetkých porúch rastu a v minulosti sa u väčšiny týchto detí nevyskytovali patologické odchýlky od bežnej populácie – deti sa považovali za nízke, ale zdravé. Rozvoj metód sekvenovania novej generácie pomohol objaviť nové gény (SHOX, FGFR3, NPR2, ACAN), ktoré sú dôležité pre funkciu rastovej chrupavky a ich dysfunkcia podmieňuje vznik závažných kostných dysplázií, kým ich mierne a hraničné formy môžu byť hodnotené ako ISS alebo familiárne nízky vzrast.
Kľúčové slová: porucha rastu, príčiny poruchy rastu, idiopatický nízky vzrast, liečba rastovým hormónom

Idiopathic short stature
he growth of a child is a complex process conditioned by the interplay of several external and internal processes. While in the past the growth hormone axis – IGF-I – growth cartilage was considered to be the main regulatory mechanism of linear growth, in the light of new knowledge growth cartilage becomes the center of attention. The short stature has a child that grows below 3. percentile, or its growth velocity is below 25. percentile for age and gender. Idiopathic short stature (ISS) is a diagnosis per exclusionem and covers a heterogenous group of growth disorders, including normal variants of short stature – familial short stature and constitutional delay of growth and puberty. ISS accounts for up to 80 % of all growth disorders and in the past most of children had no pathological deviations from the general population – these children were considered short in growth but healthy. Development of new generation sequencing methods has helped to discover new genes (SHOX, FGFR3, NPR2, ACAN), which are important for the function of cartilage growth and their dysfunction causes development of severe bone dysplasias, while their mild and borderline forms can be assessed as ISS or familial short stature.
Key words: short stature, causes of the short stature, idiopathic short stature, growth hormone treatment
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Denisa Weis, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Inštitút lekárskej genetiky, Univerzita Jána Keplera, Linz, Rakúsko
Diferenciálna diagnostika hypotónie u detí
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Systémové retinoidy v liečbe vybraných dermatóz detského veku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martina Porubská
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marieta Hricová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pľúcna forma aktinomykózy u 10-ročnej pacientky
MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MBA
III. detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., Lučenec, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
Prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, I. chirurgická klinika LF SZU a UNB, Bratislava
Pseudoperitonitída a acidóza centrálnej nervovej sústavy pri diabetickej ketoacidóze. Kazuistiky
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Katedra zubného lekárstva, LF SZU v Bratislave
Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu. Zastavme zubný kaz – teraz a hneď
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Od výtvarného umenia k vedeckej anatómii K 500. výročiu úmrtia Leonarda da Vinci
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Bohuslav Tablic (1769 – 1832) a zdravotná výchova detí
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Nefropatická cystinóza
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
created by © zooom.sk s.r.o.