Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Budúcnosť bez zubného kazu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Idiopatický nízky vzrast
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Denisa Weis, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Inštitút lekárskej genetiky, Univerzita Jána Keplera, Linz, Rakúsko
Diferenciálna diagnostika hypotónie u detí
Hypotónia predstavuje pomerne častý klinický príznak, s ktorým sa pediater stretáva v každodennej praxi. Stanovenie etiológie je často náročné. Príčinou hypotónie môžu byť získané či vrodené, resp. geneticky podmienené neurologické, metabolické a iné ochorenia. Na označenie hypotonického novorodenca/dojčaťa sa v praxi udomácnil termín ,,floppy infant“. Prvým symptómom môže byť oneskorovanie v psychomotorickom vývine dieťaťa. Napriek všeobecne známej problematike sa v mnohých prípadoch diagnóza nestanoví včas, čo má za následok oddialenie adekvátnej liečby. V článku prinášame komplexný a aktuálny pohľad na hypotóniu od novorodeneckého až po batolivý vek a prezentujeme racionálny diferenciálno-diagnostický algoritmus, ktorý, veríme, pomôže pediatrom urýchliť zistenie príčiny a indikovať optimálnu liečbu.
Kľúčové slová: hypotónia, diferenciálna diagnostika hypotónie, hypotonický syndróm u novorodenca, psychomotorický vývin, algoritmus

Differential diagnosis of hypotonia in children
Hypotonia is a relatively common clinical symptom in the daily practice of pediatricians. It is often a demanding task to establish the cause of this pathological state. The causes of hypotonia can be acquired or congenital disorders, genetically determined neurological impairments, metabolic or other diseases. In clinical practice, a hypotonic newborn and/or infant is described as a “floppy infant”. The first symptom of hypotonia may be delay in the child‘s psycho-motoric development. Although hypotonia is a generally well-known problem, the diagnosis is commonly established later in life resulting in the delay of adequate treatment. In this paper, we present a complex and up-to-date approach to the hypotonic child from neonatal to toddler age and a rational differential-diagnostic algorithm that, as we believe, may help pediatricians speed up the detection of the cause of hypotonia and may enable patients to receive earlier optimal treatment.
Key words: hypotonia, differential diagnosis of hypotonia, floppy infant, psycho-motoric development, algorithm
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Systémové retinoidy v liečbe vybraných dermatóz detského veku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martina Porubská
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marieta Hricová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pľúcna forma aktinomykózy u 10-ročnej pacientky
MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MBA
III. detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., Lučenec, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
Prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, I. chirurgická klinika LF SZU a UNB, Bratislava
Pseudoperitonitída a acidóza centrálnej nervovej sústavy pri diabetickej ketoacidóze. Kazuistiky
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Katedra zubného lekárstva, LF SZU v Bratislave
Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu. Zastavme zubný kaz – teraz a hneď
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Od výtvarného umenia k vedeckej anatómii K 500. výročiu úmrtia Leonarda da Vinci
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Bohuslav Tablic (1769 – 1832) a zdravotná výchova detí
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Nefropatická cystinóza
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
created by © zooom.sk s.r.o.