Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD., FEBO
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno
Záněty dýchacích cest u dětí
Infekce respiračního traktu v dětském věku tvoří téměř polovinu všech onemocnění v této věkové kategorii. Mezi obecná onemocnění typická pro dýchací cesty patří chřipka (influenza). Jde o respirační virovou infekci, která se vyskytuje každoročně epidemicky v zimních měsících. Klinický obraz začíná náhlou vysokou horečkou, značným pocitem nemoci, pocením, bolesti svalů i kloubů, bolesti hlavy zvláště za očima, poté dráždivý, suchý až bolestivý kašel. Preventivně se doporučuje každoroční očkování proti chřipce. Pokud se zabýváme jednotlivými částmi dýchací cesty, pak je na prvním místě zánětlivých postižení infekce nosu a nosohltanu: rhinitis acuta, rhinopharyngitis acuta (akutní rýma, syndrom nachlazení, common cold). Nejčastější typ akutního zánětu horních cest dýchacích, charakterizovaný vazodilatací sliznice nosní dutiny s následným otokem, poté výtokem z nosu a jeho obstrukcí. Největší dopad má tato infekce na nejmenší děti – kojence a batolata. Při nosní obstrukci mají totiž – zvláště ty kojené – potíže s přijímáním potravy. Terapie je symptomatická, spreje či nosní kapky s dekongestivním účinkem. S výhodou se doporučuje použití termálních vod ve spreji, u termálních vod s přírodním obsahem síry se uplatní i léčebný účinek. Komplikací rýmy v dětském věku může být rozšíření infekce do paranazálních dutin – rinosinusitidy. Pro správnou diagnostiku a terapii tohoto onemocnění je třeba mít detailní znalosti nejen o původcích a průběhu onemocnění, ale také alespoň základní znalosti o embryologii a fyziologii PND. Při lokální léčbě infekční rinitidy a sinusitidy indikujeme použití nosních kapek, sprejů s vasokonstrikčním účinkem a přípravků s nazálním kortikoidem. Doplnit lze celkově podávaná antihistaminika. Jde o symptomatickou léčbu, která omezuje hlavní symptomy rinitidy. Obecné použití nosních sprejů s termální vodou je výhodné z několika důvodů. Aplikace termální vody ve spreji je dnes většinou zajištěna pomocí tlakových ventilů, které nepotřebují hnací plyn, což je dáno i konstrukcí používaného balení. Další výhodou termálních vod je nenávykovost, což znamená, že mohou být používány dlouhodobě a opakovaně, protože obsahují jen přírodní substance. Při použití nosního spreje dochází, jak zmíněno výše, nejen k odplavení zánětlivých sekretů, ale dochází i k reflexnímu oplasknutí sliznice, a tím ke zlepšení nosní průchodnosti. Okrajovou výhodou termálních vod je i skutečnost, že při jejich polknutí nedochází k nežádoucím efektům jako u léčebných přípravků. Obecně lze doporučit použití těcho vod ve všech věkových kategoriích, při začátku onemocnění i preventivně.
Kľúčové slová: infekce dýchacích cest, chřipka, rýma, komplikace rýmy, termální vody

Respiratory tract infections in children
Respiratory tract infections in children account for nearly half of all diseases in this age group. One of the general conditions typically affecting the airways is influenza. It is a respiratory viral infection that occurs epidemically every year in the winter season. The clinical presentation begins with a sudden high fever, feeling extremely unwell, sweating, muscle and joint ache, headache, particularly behind the eyes, followed by irritating, dry or even painful cough. Annual influenza vaccination is recommended as a way of prevention. When considering particular parts of the airways, the most common inflammatory conditions are those affecting the nose and nasopharynx: acute rhinitis, acute rhinopharyngitis. The most frequent type of acute upper respiratory tract infection is characterized by vasodilation in the nasal mucosa with the resulting swelling, followed by rhinorrhoea and nasal obstruction. This infection has the greatest impact on infants and toddlers. When there is nasal obstruction, they, especially those who are breastfed, have difficulties taking in food. The treatment is symptomatic, i.e. sprays or nasal drops with a decongestant effect. Also recommended is the use of thermal water in a spray; sulphur-containing thermal water may even have a therapeutic effect. In children, rhinitis can be complicated by the spread of infection into the paranasal sinuses – rhinosinusitis. The correct diagnosis and treatment of this disease require not only detailed knowledge on the causative agents and course of the disease, but also at least some basic knowledge on the embryology and physiology of the paranasal sinuses. The use of nasal drops and sprays with a vasoconstrictive effect is indicated for the local treatment of infectious rhinitis and sinusitis. It is a symptomatic treatment that suppresses the main symptoms of rhinitis. The use of nasal sprays with thermal water is advantageous for several reasons. Currently, thermal water in a spray is usually administered by means of pressure valves that do not require a fuel gas, which is due to the construction of the packaging used. Another advantage of thermal water is its non-addictive nature, meaning that it can be used in the long term and repeatedly because it only contains natural substances. With the use of nasal spray, as has been mentioned above, there occurs not only clearance of inflammatory secretions, but also reflexive decongestion of the nasal mucosa and, thus, improved nasal airflow. A minor advantage of thermal water is the fact that, when swallowed, there are no adverse effects as there are in medicinal products. Generally, the use of this water can be recommended in all age groups, at the onset of disease even preventively.
Key words: respiratory tract infection, influenza, rhinitis, rhinitis complications, thermal water
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Nové trendy v diagnostice a léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Václavová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Denisa Fecmanová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Mária Vargová, MUDr. Adam Adamec
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Riziká hormonálnej antikoncepcie u adolescentiek
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.,
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prevencia a skríning v detskej oftalmológii
MUDr. Veronika Krasňanová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Šubová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
DiGeorgeov syndróm (mikrodelécia 22q11.2) s vrodenou chybou srdca
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Ignác Langer (1819 – 1879) – priekopník lekárskych vzťahov medzi naším regiónom a USA
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Monogenní hypertenze
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, 10. – 11. október 2019, Falkensteiner Hotel, Bratislava (1. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.