Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD., FEBO
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno
Záněty dýchacích cest u dětí
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Nové trendy v diagnostice a léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka
Tento přehledný článek je zaměřen na některé novinky v diagnostice a léčbě ABKM u dětí a zdůrazňuje možnou roli střevní mikrobioty v patogenezi onemocnění.
Kľúčové slová: alergie, bílkovina kravského mléka, kojenec, batole, probiotika, hydrolyzát

New trends in diagnostic and cure of allergy to protein of cow milk
This review article is focused on recent news in diagnostics and therapy of cow´s milk protein allergy in infants and children, especially focused on the potential role of intestinal microbiota in the pathogenesis of the disease.
Key words: allergy, protein of cow milk, infant, toddler, probiotics, hydrolysics
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Václavová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Denisa Fecmanová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Mária Vargová, MUDr. Adam Adamec
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Riziká hormonálnej antikoncepcie u adolescentiek
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.,
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prevencia a skríning v detskej oftalmológii
MUDr. Veronika Krasňanová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Šubová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
DiGeorgeov syndróm (mikrodelécia 22q11.2) s vrodenou chybou srdca
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Ignác Langer (1819 – 1879) – priekopník lekárskych vzťahov medzi naším regiónom a USA
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Monogenní hypertenze
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, 10. – 11. október 2019, Falkensteiner Hotel, Bratislava (1. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.