Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD., FEBO
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno
Záněty dýchacích cest u dětí
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Nové trendy v diagnostice a léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Václavová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Denisa Fecmanová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Mária Vargová, MUDr. Adam Adamec
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Riziká hormonálnej antikoncepcie u adolescentiek
Antikoncepcia má aj v pediatrickej gynekológii predovšetkým svoju pôvodnú úlohu – ochranu pred neželaným tehotenstvom. Ide o snahu posunúť plánovanie gravidity do obdobia ideálneho reprodukčného obdobia a vyhnúť sa tak rizikám plynúcim z nízkeho veku adolescentky. Taktiež sa však využíva aj v početných terapeutických indikáciách. Čoraz častejšie sa stáva, že pacientky nezaujíma pri antikoncepcii len ochrana pred tehotenstvom, ale aj jej možné riziká.
Kľúčové slová: hormonálna antikoncepcia, adolescentky, riziká, tromboembolické ochorenia, karcinóm prsníka, rakovina krčka maternice

Risks of hormonal contraceptives in adolescents
Contraception, in pediatric gynecology, has its primary role in protecting against unwanted pregnancy. It is an effort to move pregnancy planning into an ideal reproductive period and thus avoid the risks arising from the young age of adolescents. However, it is also used in numerous therapeutic indications. Increasingly, patients are not interested only in protection from pregnancy, but also in contraception potential risks.
Key words: risks of hormonal contraceptives, adolescents, thromboembolic diseases, breast cancer, cervical cancer
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.,
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prevencia a skríning v detskej oftalmológii
MUDr. Veronika Krasňanová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Šubová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
DiGeorgeov syndróm (mikrodelécia 22q11.2) s vrodenou chybou srdca
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Ignác Langer (1819 – 1879) – priekopník lekárskych vzťahov medzi naším regiónom a USA
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Monogenní hypertenze
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, 10. – 11. október 2019, Falkensteiner Hotel, Bratislava (1. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.