Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD., FEBO
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno
Záněty dýchacích cest u dětí
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Nové trendy v diagnostice a léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Zuzana Václavová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Denisa Fecmanová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Mária Vargová, MUDr. Adam Adamec
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Riziká hormonálnej antikoncepcie u adolescentiek
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.,
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prevencia a skríning v detskej oftalmológii
Prevencia a skríning sa stávajú v celej medicíne, a detskej oftalmológii obzvlášť, stále dôležitejšími metódami modernej zdravotníckej starostlivosti. Realizujú sa na rôznych úrovniach v priebehu celého detského veku. Už prenatálne pri gynekologickej starostlivosti o matku možno riešiť niektoré vrodené a hereditárne riziká pre zrak. Už 12 rokov je u nás v pôrodnici zavedený skríning vrodenej katarakty, viacero desaťročí aj kredeizácia v prevencii gonorhoe a v posledných rokoch aplikáciou jódovaného povidónu je skríning obohatený o prevenciu chlamýdiovej konjunktivitídy. U obvodného pediatra sa pravidelne sledujú zrakové funkcie do dospelého veku. V spolupráci s oftalmológom možno veľmi skoro zachytiť videorefraktormi refrakčné chyby oka, strabizmus a tupozrakosť, event. iné poruchy. Skríning sa stáva kardinálnou modernou metódou včasného záchytu nielen ochorení alebo anomálií detského zraku, ale i niektorých systémových chorôb s očnou symptomatológiou. Vytvára tak predpoklad ich účinnejšej liečby, kompenzácie anomálie a taktiež prevencie komplikácií pri rôznych zrakových a systémových poruchách.
Kľúčové slová: skríning, kredeizácia, strabizmus, hyperopia, myopia, glaukóm, tupozrakosť, katarakta, videorefraktor

Prevention and screening in pediatric ophthalmology
Prevention and screening are becoming increasingly important methods of modern health care throughout medical disciplines, particularly in pediatric ophthalmology. They are implemented at different stages of childhood. Some congenital and hereditary risks for vision can be addressed prenatally by gynecologic care. In our country, neonatal cataract screening has been part of neonatal care in the maternity unit for 12 years, credeization for the prevention of gonorrhea has been introduced several decades ago, and the application of iodine povidone has broadened the effect of this measure to the prevention of chlamydial conjunctivitis. Visual functions are regularly monitored until adulthood in primary pediatric care. In cooperation with ophthalmologists, pediatricians can detect refractive errors, strabism and blunt-sightedness very early. Screening has become a cardinal modern method for early detection of diseases or anomalies of children‘s eyesight, and also of some systemic diseases with ocular presentation. Early detection is the prerequisite for more effective treatment, compensation of anomalies and prevention of complications in various visual and systemic disorders.
Key words: screening, credeization, strabism, hyperopia, myopia, glaucoma, blunt-sightedness, cataract, video-refractor
MUDr. Veronika Krasňanová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Šubová
NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava
DiGeorgeov syndróm (mikrodelécia 22q11.2) s vrodenou chybou srdca
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Ignác Langer (1819 – 1879) – priekopník lekárskych vzťahov medzi naším regiónom a USA
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Monogenní hypertenze
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, 10. – 11. október 2019, Falkensteiner Hotel, Bratislava (1. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.