Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Dedičné poruchy metabolizmu – dokážeme udržať krok s vyspelou Európou?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Patrícia Balážová
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Spinálna muskulárna atrofia, diagnostické možnosti a liečba
MUC. Juraj Krajčír
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Využitie vitamínu C v pediatrii – čo je nové?
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Tomáš Foltán
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Neurocentrum, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH
Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Stimulácia vágového nervu v liečbe epilepsie u detí
Stimulácia vágového nervu (Vagus Nerve Stimulation – VNS) je indikovaná v prípade farmakorezistentnej epilepsie s generalizovanými alebo fokálnymi záchvatmi. Ide o paliatívnu terapiu, ktorá sa využíva vtedy, keď nie je možná resekčná epileptochirurgia. Kým v USA je indikácia VNS možná od 4. roku života, v Európe nie sú vekové obmedzenia. Efektivita VNS v zmysle redukcie počtu záchvatov o viac ako o polovicu sa podľa rôznych prác pohybuje okolo 30 – 60 % pacientov daného súboru, a to aj pri ťažšie zvládnuteľných epilepsiách (napr. Lennoxov-Gastautov syndróm, Dravetovej syndróm a iné). Tiež je známy dobrý vplyv VNS na kognitívne schopnosti, závažnosť záchvatov, postiktálny stav a ďalšie faktory, ktoré celkovo zlepšujú kvalitu života pacienta.
Kľúčové slová: farmakorezistentná epilepsia, stimulácia vágového nervu, neuromodulácia

Vagus nerve stimulation in the therapy of epilepsy in children
Vagus nerve stimulation (VNS) is indicated in cases of pharmacoresistant epilepsy with generalized or focal seizures. It represents a palliative therapy, which should be considered when epilepsy surgery is not possible. While in USA VNS is indicated for children older than 4 years, in Europe there are not age limitations. Its effectivity, in terms of ≥ 50 % reduction of seizures, is around 30–60 % depending on the cohort, even in more complicated cases (e.g. Lennox-Gastaut syndrome, Dravet syndrome, etc.) Also is known the positive influence of VNS in the cognition, severity of seizures, postictal state and other factors, which in general improve the quality of life of the patient.
Key words: pharmacoresistant epilepsy, vagus nerve stimulation, neuromodulation
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Predčasná puberta – fyziologické a patologické varianty
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Claudia Šebová
Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH, Bratislava, Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH, Bratislava, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Hyperamonémia
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Probiotika v prevenci infekcí u dětí v předškolních zařízeních
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Slovák na peštianskej katedre: Peter Stulfa-Széky
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Hereditárna chronická pankreatitída a genetické rizikové faktory chronickej pankreatitídy
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, 10. – 11. október 2019, Falkensteiner Hotel, Bratislava (2. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.