Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Dedičné poruchy metabolizmu – dokážeme udržať krok s vyspelou Európou?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Patrícia Balážová
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Spinálna muskulárna atrofia, diagnostické možnosti a liečba
MUC. Juraj Krajčír
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Využitie vitamínu C v pediatrii – čo je nové?
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Tomáš Foltán
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Neurocentrum, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH
Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Stimulácia vágového nervu v liečbe epilepsie u detí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Predčasná puberta – fyziologické a patologické varianty
Predčasná puberta je definovaná u dievčat nástupom prvých známok pred 8. rokom a u chlapcov pred 9. rokom života. Pri kompletnej predčasnej puberte sa rozvíjajú všetky jej príznaky súčasne, pri inkompletnej forme pozorujeme vývoj izolovaných prejavov. Najčastejšie sa stretávame s izolovaným telarché. Do 4. roku života je u dievčat zväčša benígnym javom. Izolované telarché pred 8. rokom života by mal komplexne vyšetriť detský endokrinológ, ktorý zhodnotí rastový špurt, kostný vek a laboratórny nález. Predčasné adrenarché nemusí byť vždy benígnym javom. Patrí do spektra klinických príznakov nadobličkových ochorení s nadprodukciou androgénov. Predčasná centrálna puberta s pomaly alebo rýchlo progredujúcimi klinickými znakmi je patologickým stavom. Príspevok zdôrazňuje spoluprácu všeobecného lekára pre deti a dorast pri hodnotení klinických znakov puberty a časovú súslednosť správnej indikácie endokrinologického vyšetrenia.
Kľúčové slová: predčasná puberta, telarché, adrenarché

Precocious puberty – physiological and pathological variants
Puberty is considered precocious when it occurs in girls before 8 years and in boys before 9 years of age. Complete precocious puberty is defined when all clinical symptoms simultaneously are present, in incomplete form we observe its isolated signs. Most often we meet isolated thelarche. In girls less than 4 years of age it is mostly benign phenomenon. Girl with isolated thelarche before 8 years of age should be examined by a pediatric endocrinologist who evaluates growth spurt, bone age and laboratory findings. Premature adrenarche may not always be a benign phenomenon. It represents the spectrum of clinical condition of adrenal diseases with androgen overproduction. Premature central puberty with slowly or rapidly progressing clinical features, including growth spurt, is a pathological condition. This paper emphasizes the cooperation of the general practitioner for children and adolescents in the evaluation of clinical signs of puberty and the timing of the correct indication of endocrinological examination.
Key words: precocious puberty, thelarche, adrenarche
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Claudia Šebová
Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH, Bratislava, Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH, Bratislava, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Hyperamonémia
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Probiotika v prevenci infekcí u dětí v předškolních zařízeních
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Slovák na peštianskej katedre: Peter Stulfa-Széky
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Hereditárna chronická pankreatitída a genetické rizikové faktory chronickej pankreatitídy
PARAGRAF
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Kinstellar Bratislava
Právna poradňa
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, 10. – 11. október 2019, Falkensteiner Hotel, Bratislava (2. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.