Stiahnite si Acrobat Reader   

 

pediatria pre prax

 

Časopis prináša prakticky podané informácie z oblasti pediatrie s dôrazom na využiteľnosť informácií, predovšetkým v ambulantnej praxi. Formou prehľadových článkov predkladá najnovšie poznatky predovšetkým z oblasti diagnostiky a liečby chorôb detského veku. Publikuje prehľadové články, kazuistiky, skrátené obrazové kazuistiky. Časopis sa venuje novej medicínskej paradigme – medicíne založenej na dôkazoch a v názorných ukážkach upozorňuje na význam jej praktického použitia v ambulantnej praxi terénneho pediatra. Má aj edukačný charakter (autodidaktický test garantovaný 2. detskou klinikou LF UK a DFNsP v Bratislave).

ISSN 1339-4231 (online)

ISSN 1336-8168 (tlačené vydanie)

 

Ročník 18, 2017, vychádza 6-krát ročne

Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Podpredseda redakčnej rady: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Odborný editor: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Redakčná rada:
prof. MUDr. František Bauer, CSc., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc., doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.,
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc., MUDr. Eva Gibalová, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prof.  MUDr. Karol Králinský, PhD., prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., MUDr. Jana Rašková, MUDr. Alena Staníková, PhD., doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Katarína Šimovičová, MUDr. Pavol Šimurka, PhD., MUDr. Ján Šuba, doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.

  
Vydavateľ časopisu v SR: SOLEN, s. r. o., www.solen.sk

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Mgr. Andrea Dúbravčíková, mob.: 0910 956 370, tel.: 02/5413 1381
e-mail: dubravcikova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Marek Popaďák, mob.: 0902 170 347, tel.: 02/5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

 

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:

 

SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
predplatne@solen.sk
tel.: 02/5465 0649
fax: 02/5465 1384
Cena predplatného za 6 čísiel na rok 2017 je 18 €.

 

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.

 


Adresa vydavateľa a redakcie v ČR: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
tel.: 00420 582 397 407, fax: 00420 582 396 099, e-mail: solen@solen.cz
Redaktorka v ČR: Mgr. Eva Zemanová, zemanova@solen.cz  
                                                 

 

Registrácia MK SR pod číslom EV 3579/09
ISSN 1339-4231 (online), ISSN 1336-8168 (tlačené vydanie)

 

 

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

 

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Pediatr. prax

created by © zooom.sk s.r.o.